Amdan


Pwy Ydym Ni?

Mae ein Haelodaeth yn Cynnwys:

Beth ydym ni’n ei Wneud

Tlodi bwyd yw’r anallu i fforddio, neu gael mynediad i, fwyd i greu diet iach. Mae’n ymwneud ag ansawdd bwyd yn ogystal â faint o fwyd a fforddiadwyedd. Mae’n ymwneud â mwy na bod yn llwglyd, ond cael digon o faeth i gyrraedd a chynnal iechyd a lles. Mae maeth da yn cefnogi iechyd meddwl ac iechyd corfforol ac mae tystiolaeth sy'n cysylltu maeth gyda chyrhaeddiad addysgol mewn plant.

Gellir ond cyflawni'r her o ostwng a lleddfu effeithiau negyddol a niweidiol tlodi bwyd trwy gydweithio. Mae hyn yn golygu gweithio ar hyd y gadwyn cyflenwi bwyd o’r cynhyrchu, prosesu, paratoi a bwyta.

Cynghrair Tlodi Bwyd Gogledd Cymru yw’r cam cyntaf wrth gyfuno’r adnoddau a gweithredoedd y sefydliadau ac asiantau hynny sy'n ymroddedig yn bresennol i ddarparu atebion, a’u hymrwymiad i wneud y cyfraniad gorau posib i’r her o liniaru tlodi bwyd.

Ein Swyddogaeth Ni yw

  • Datblygu, ehangu a chryfhau Cynghrair Tlodi Bwyd Gogledd Cymru a datblygu cynllun clir.
  • Darparu dull cydlynedig, hirdymor, cynaliadwy ac wedi’i deilwra i fynd i’r afael â thlodi bwyd ar draws Rhanbarth Gogledd Cymru.
  • Cefnogi datblygu enghreifftiau lleol o raglenni tlodi bwyd.
  • Datblygu a rhannu atebion ar draws y rhanbarth, Cymru a’r DU.

Darllenwch ein Cylch Gorchwyl yma

Gallwch weld mwy am yr hyn rydym yn ei wneud yma